Zamestnanecký program Nadácie HB Reavis

 

Zameranie zamestnaneckých projektov

Cieľom zamestnaneckých projektov je zvýšenie kvality života v miestnych komunitách, kde žijú alebo pôsobia zamestnanci skupiny HB Reavis, a to v oblasti:

 • vzdelávania
 • voľnočasových aktivít detí a mládeže
 • umenia a kultúry
 • ochrany životného prostredia
 • obnovy menších objektov kultúrnych pamiatok
 • charity

 

Z prostriedkov Nadácie HB Reavis nebudú financované

 • Mzdy a odmeny (s výnimkou odborných prác, napr. reštaurovanie)
 • Občerstvenie, stravné
 • Bankové poplatky a náklady na účtovníctvo

 

Výška grantu a doba realizácie projektu

Celkovo bude prerozdelených minimálne 10 000 EUR.

Žiadosti o podporu budú podporené v rozmedzí od 500 do 2 000 EUR.

 

Ako to prebieha?

 

 1. Fáza: prijímanie žiadostí o finančný grant – do 30. apríla 2021.
 2. Fáza: výber projektov zástupcami zamestnancov, ktorí pôsobia ako členovia Správnej rady Nadácie HB Reavis podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií – mája 2021.
 3. Fáza: interné hlasovanie o víťazné projekty členmi Správnej rady Nadácie HB Reavis – mája 2021.
 4. Fáza: oznámenie výsledkov – 28. mája 2021.

 

Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekt je potrebné zrealizovať a prevod finančných prostriedkov účtovne sprocesovať najneskôr do konca decembra 2021.

 

Oprávnení žiadatelia

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny HB Reavis, ktorý Nadácii HB Reavis venoval svoje 2% podielu zaplatenej dane z príjmu, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu.

 

O podporu sa môžu uchádzať

 • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví)
 • príspevkové a rozpočtové organizácie (školy, samospráva)
 • občianske iniciatívy (zložené min. z troch ľudí)

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty.

 

Postup pri predkladaní projektu

Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na www.nadaciahbreavis.egrant.sk

Do formulára máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah po jeho uložení (po jeho odoslaní to už nie je možné). Po dátume uzávierky, resp. odoslaní formulára si budete môcť svoj projekt prečítať (nie meniť jeho obsah).

Formulár v elektronickej forme odošlite najneskôr do 30. apríla 2021 do 24.00 hod. Žiadosti s neskorším dátumom odoslania nebudú zahrnuté do hodnotenia. Projekty neprijímame osobne.

 

Hodnotiaci proces a kritériá

Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií.

 

Hodnotiace kritériá Hodnotiaca škála
A. Kvalita spracovania žiadosti grant – hodnotenie projektu po formálnej stránke
Projekt je obsahovo kvalitný, konkrétny a presvedčivý 0 – 10
Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom. 0 – 10
Projekt je sociálne, environmentálne a finančne udržateľný. 0 – 20
B. Miera a forma zapojenia zamestnanca HB Reavis
Zamestnanec je na dobrovoľnej báze aktívne zapojený do realizácie projektu (teda nielen v pozícii človeka, ktorý projekt odporúča). 0 – 20
Projekt napĺňa hodnoty spoločnosti HB Reavis. 0 – 10
C. Prínos projektu pre cieľovú skupinu
Projekt je zmysluplný a pre cieľovú skupinu užitočný. 0 – 20
Projekt napĺňa ciele a buduje dobré meno nadácie v komunite. 0 – 10
Celkom 100

 

Dôvody pre vylúčenie projektu

 • projekt neobsahuje odporúčanie zamestnanca HB Reavis, alebo zamestnanec nevenoval Nadácii HB Reavis 2% podielu zaplatenej dane z príjmu
 • neoprávnený žiadateľ
 • žiadosť o grant nebola doručená včas alebo nebola kompletne vyplnená

 

 

 

Kontaktná osoba:

Magdaléna Podolanová, správca Nadácie HB Reavis

tel: +421 918 898 303

magdalena.podolanova@hbreavis.com Bottom of Form 1

 

Vedieť viac