Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, o spracovaní osobných údajov a vašich právach

V prípade, že nám poskytujete vaše osobné údaje, ako prevádzkovateľ údajov:

 1. HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom na adrese: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3429/B (ďalej len „HB Reavis“),

by sme vás radi informovali o spracovaní vašich osobných údajov a zároveň vás informujeme o vašich právach súvisiacich s uvedeným spracovaním.

 

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje pri týchto činnostiach:

Pozývanie na jednotlivé podujatia v rámci, marketingové upozornenia, navyše by sme radi zostali s Vami v kontakte (napr. zasielaním pozvánok alebo prostredníctvom zasielania ďalších marketingových materiálov vo forme e-mailu alebo SMS správ).

 

Účel spracovania:

Plnenie zmluvy a vykonanie predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Opis účelu spracovania:

Vaše osobné údaje slúžia na poskytnutie informácií týkajúcich sa revitalizácií verejných priestorov v réžii HB Reavis. Tento účel zahŕňa najmä tieto spracovateľské činnosti:

 • zasielanie newslettrov,
 • vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo môže spoločnosť HB Reavis použiť na komunikáciu s vami na účely overovania, ako aj na iné záležitosti.

V prípade, že osobné údaje nie sú poskytnuté, naša spoločnosť vám nebude môcť poskytnúť novinky o budovách, ktoré sú vo výstavbe, o ktoré ste sa zaujímali.

 

Povolenie na spracovanie:

Osobné údaje spracúvame na základe zmluvného vzťahu.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

 

Doba spracovania:

Keď už spoločnosť HB Reavis nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracovania, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené, odstráni ich, pokiaľ neplatí premlčacia lehota. Určité podrobnosti a korešpondenciu možno uchovať až do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov vzhľadom na predzmluvné alebo zmluvné vzťahy alebo na dodržanie regulačných požiadaviek týkajúcich sa uchovávania takýchto údajov.

 

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:

Na základe dohôd s tretími stranami poskytneme vaše údaje na tomto základe nasledujúcim spoločnostiam ako sprostredkovateľom, a to v nasledujúcom rozsahu:

 • spoločnosti LJ Studio, s. r. o., sídlo na adrese: Panónska cesta 6, Bratislava 851 04 IČO: 47 369 281, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 91479/B, na tento rozsah spracovania údajov: poskytovanie IT služieb,
 • Spoločnostiam v rámci skupiny HB Reavis, čo zahŕňa (i) akúkoľvek dcérsku alebo materskú spoločnosť spoločnosti HB Reavis Holding S.à r.l., so sídlom na adrese: 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanú v obchodnom registri a spoločností v Luxembursku (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod registračným číslom B156287 (ďalej len „Spoločnosť“ ), alebo (ii) inú osobu k nej finančne pridruženú, alebo (iii) osobu kontrolovanú alebo kontrolujúcu Spoločnosť podľa § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo (iv) osobu priamo alebo nepriamo kontrolovanú alebo kontrolujúcu dcérsku spoločnosť alebo materskú spoločnosť Spoločnosti.

Môžeme byť povinní poskytnúť vaše osobné informácie orgánom verejnej moci, najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní (ako napríklad polícia, prokurátori atď.) iba v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

 

Od koho sme získali nasledujúce údaje:

Osobné údaje sme získali od vás.

 

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:

Nič takéto sa nespracúva.

 

Postúpenie osobných údajov tretím krajinám alebo tretím stranám:

Vaše osobné údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky a iných štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môže spracovať krajina mimo Európskej únie, ak túto krajinu schválila Európska komisia ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany údajov alebo ak existujú iné príslušné záruky na ochranu údajov (napríklad záväzné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti alebo Štandardné ustanovenia EÚ o ochrane údajov).

 

Ďalšie informácie:

Osobné údaje môžu byť tiež v odôvodnených prípadoch predmetom používania (spracovania) na účely riešenia právnych záležitostí, vrátane vykonávania povinností orgánu verejnej moci a monitorovania kvôli možnej právnej ochrane. Osobné údaje môžu byť tiež archivované z dôvodu daného verejného záujmu, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

 

Aké sú vaše práva?

Máte nasledujúce práva na spracovanie vašich osobných údajov

 • Prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame.
 • Oprava nesprávnych alebo nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Obmedzenie, t. j. blokovanie spracovania vašich osobných údajov.
 • Vymazanie osobných údajov v prípade neprítomnosti účelu alebo neoprávneného spracovania údajov.
 • Podanie námietky voči spracovaniu osobných údajov, ak sa domnievate, že naše spracovanie údajov nie je odôvodnené.
 • Vylúčenie z automatizovaného rozhodovania.
 • Vytvorenie zoznamu osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte alebo pre iného prevádzkovateľa.

 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

Písomne na adrese: HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom na adrese: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3429/B

alebo

Snažíme sa chrániť vaše súkromie v maximálnej možnej miere, a preto spracovávame vaše osobné údaje v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), Zákonom o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými príslušnými zákonmi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť na ochranu vašich práv zodpovednej osobe ochrany osobných údajov na adrese:

 

Kontakt zodpovednej osoby ochrany osobných údajov: Erika Wild, kontaktné miesto na adrese Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. ++421 918 723 243, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com

 

Alebo máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete tiež podať formálnu sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o rôznych orgánoch dohľadu v EÚ a možnostiach, ako ich kontaktovať, nájdete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities- dpas_en.