Cieľom projektu je doplnenie areálu stanice o propagáciu krajinotvorby a význam mikrobiotopov v krajine. Taktiež v rámci projektu bol vytvorený informačný panel a umiestnené viaceré edukatívne predmety. Priestor je vybavený zároveň vhodným mobiliárom – tak, aby návštevníci mohli stráviť v priestore čas pozorovaním živočíchov a vnímaním súvislostí v prírode a vplyv človeka na prírodu.

Vedieť viac