Zamestnanecký program 2021

Do Zamestnaneckého programu sa v roku 2021 zapojilo 18 našich kolegov, ktorí počas apríla prihlásili svoje projekty. Členovia správnej rady sa po schválení kritérií rozhodli podporiť žiadosti v celkovej sume 30 980 EUR. V zamestnaneckom programe Nadácii HB Reavis v roku 2021 uspeli tieto projekty.

OZ Siedma Bodka, Špeciálna ZŠ s MŠ

Cieľom projektu bolo vybudovanie bezbariérového hygienického zariadenia pre deti s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím. Do búracích prác a vynosenia materiálu sa zapojili aj zamestnanci HB Reavis, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich prejavenú spolupatričnosť a vynaloženú energiu.

Martin Polkoráb

Nákup sauny pre imobilného Martina je dôležitá pri jeho rehabilitácií a po tréningu v stolnom tenise.

Záhrada nás volá

Cieľom projektu je ďalšie zvýšenie potenciálu komunitnej záhrady, a tak ju premeniť na praktické vzdelávanie širokej verejnosti od detí, mládeže, rodín, seniorov, ale aj zdravotne znevýhodnených a sociálne vylúčených skupín.

Centrum pre alternatívne vzdelávanie

Vybudovanie prístreška pre deti, kde sa budú môcť venovať rôznym aktivitám, zamerané na rozvoj ich fyzických, kognitívnych a sociálnych zručností za každého počasia.

Kultúrno-kreatívne centrum Arta

Zámerom projektu je konverzia budovy bývalej továrne na čokoládu na kultúrno-kreatívne centrum a vybudovanie miesta, ktoré bude združovať niekoľko funkcií zameraných na rozvoj kultúry, podporu komunít, kreatívneho priemyslu, umenia, udržateľnosti a lokálnej ekonomiky.

Fotografia nie je iba záležitosť

Zabezpečenie tlač knihy Fotografia nie je iba záležitosť.

Komunitná lavička Bohunice

Cieľom projektu je vytvoriť priestor na stretávanie sa občanov/susedov v podobe drobných komunít.

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

Cieľom projektu je doplnenie areálu stanice o propagáciu krajinotvorby a význam mikrobiotopov v krajine. Taktiež v rámci projektu bol vytvorený informačný panel a umiestnené viaceré edukatívne predmety. Priestor je vybavený zároveň vhodným mobiliárom – tak, aby návštevníci mohli stráviť v priestore čas pozorovaním živočíchov a vnímaním súvislostí v prírode a vplyv človeka na prírodu.

Rodinné centrum Ráčik

Obnova vybavenia rodinného centra, nákup hračiek a športových potrieb.

Naša Javorka

Vytvorenie multifunkčného komunitného priestoru v lokalite Javorová Alej, zameraného predovšetkým na kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a športové aktivity detí, mládeže a dospelých.